ព័ត៌មានទូទៅ

សិក្ខាសាលាស្តីពីការចែករំលែកបទពិសោធន៍ និងចំណេះដឹង

18-07-2016_1 សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល៖ នាព្រឹកថ្ងៃទី១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦ ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ និងលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការកែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ បាននឹងកំពុងរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពីការចែករំលែកបទពិសោធន៍និងចំណេះដឹង
ច្រើនទៀត...