ព័ត៌មានទូទៅ

គណៈប្រតិភូក្រសួងមុខងារសាធារណៈចុះសិក្សាស្រាវជ្រាវពីការផ្តល់សេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

25-10-2016_1 រាជធានីភ្នំពេញ៖ នៅថ្ងៃទី២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ នាទីស្តីការក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ក្រុមការងារគណៈកម្មាធិការកែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ នៃក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ដែលដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តម ប៉ូល ពីឌូ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមុខងារសាធារណៈ បានជួបប្រជុំជាមួយក្រុមការងារក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ដែលដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តម ឃឹម សិរីវង្ស
ច្រើនទៀត...