ព័ត៌មានទូទៅ

PresentationPublicReformERA-20-June-2018-2

ក្រសួងមុខងារសាធារណៈបានរៀបចំធ្វើបាឋកថា ស្តីពី “ការអភិវឌ្ឍវិស័យមុខងារសាធារណៈកម្ពុជា “ ជូនដល់យុវជន ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីរាជការ ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណៈបានរៀបចំធ្វើបាឋកថា ស្តីពី “ការអភិវឌ្ឍវិស័យមុខងារសាធារណៈកម្ពុជា“ ជូនដល់យុវជនសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា (ស.ស.យ.ក) វិស័យមុខងារសាធារណៈ ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីរាជការ លម្អិត