ព័ត៌មានទូទៅ

កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាជាមួយតំណាងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាល្លឺម៉ង់ (GIZ) ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា

27-05-2016-01 រាជធានីភ្នំពេញ៖ កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ នៅសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល ឯកឧត្តម យក់ ប៊ុនណា រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមុខងារសាធារណៈ និងជាអនុប្រធានប្រចាំការនៃគណៈកម្មាធិការកែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាជាមួយតំណាងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាល្លឺម៉ង់
ច្រើនទៀត...