ព័ត៌មានទូទៅ

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលមន្រ្តីរាជការជាន់ខ្ពស់ស្តីពី”ការជំរុញកំណែទម្រង់អភិបាលកិច្ចល្អសម្រាប់មន្រ្តីរាជការជាន់ខ្ពស់”

cover រាជធានីភ្នំពេញ៖​ លេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការកែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ និងក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ដោយបានសហការជាមួយ លេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍តាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ និងអគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារ កែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលមន្រ្តីរាជការជាន់ខ្ពស់វគ្គទី៣ ស្តីពី”ការជំរុញកំណែទម្រង់អភិបាលកិច្ចល្អសម្រាប់មន្រ្តីរាជការ
ច្រើនទៀត...