ព័ត៌មានទូទៅ

សិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់លក្ខណៈទូលាយ ស្តីពី “ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណផល”

28-09-2016-cover រាជធានីភ្នំពេញ៖ នាព្រឹកថ្ងៃទី២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ នៅសណ្ឋាគារហ៊ីម៉ាវ៉ារី គណៈកម្មាធិការកែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ បានរៀបចំសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់លក្ខណៈទូលាយ ស្តីពី
ច្រើនទៀត...