វីដេអូ៖ ការប្រកួតប្រជែងអង្គភាពផ្តល់សេវាសាធារណៈគំរូ មិនត្រឹមតែជាយន្តការមួយក្នុងការជួយលើកកម្ពស់ការផ្តល់សេវាសាធារណៈល្អជូនទៅដល់មូលដ្ឋាននីមួយៗប៉ុណ្ណោះទេ ការប្រកួតប្រជែងនេះក៏បានផ្តល់ភាពជាគំរូ រួមជាមួយការផ្តល់បទពិសោធន៍ល្អៗ


វីដេអូ៖ ការប្រកួតប្រជែងអង្គភាពផ្តល់សេវាសាធារណៈគំរូ មិនត្រឹមតែជាយន្តការមួយក្នុងការជួយលើកកម្ពស់ការផ្តល់សេវាសាធារណៈល្អជូនទៅដល់មូលដ្ឋាននីមួយៗប៉ុណ្ណោះទេ ការប្រកួតប្រជែងនេះក៏បានផ្តល់ភាពជាគំរូ រួមជាមួយការផ្តល់បទពិសោធន៍ល្អៗ ដល់អង្គភាពដទៃផ្សេងៗទៀត ដើម្បីសិក្សា និងច្នៃប្រឌិតបន្ថែមលើការអនុវត្តសម្រាប់អង្គភាពរបស់ខ្លួនឱ្យបានកាន់តែល្អប្រសើរឡើង នៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។


សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៤ ការវាយតម្លៃ និងទទួលស្គាល់អង្គភាពផ្តល់សេវាសាធារណៈគំរូក្នុងវិស័យអប់រំ និងសុខាភិបាល ដែលដឹកនាំអនុវត្តដោយក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ត្រូវបានកំណត់យក កម្រិតវិទ្យាល័យ សាលាមត្តេយ្យ និងមន្ទីរពេទ្យបង្អែក៕

ព័ត៌មានទាក់ទង

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១