ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានយេនឌ័ររបស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ឆ្នាំ២០២២

អត្ថបទសង្ខេប៖

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានយេនឌ័ររបស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ឆ្នាំ២០២២។

កាលបរិច្ឆេទ៖

លេខ០១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២

ប្រភេទឯកសារ៖

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានយេនឌ័រ

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១