ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ដរបស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ(២០១៩-២០២៣)

អត្ថបទសង្ខេប៖

ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ដរបស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ(២០១៩-២០២៣)។

កាលបរិច្ឆេទ៖

ថ្ងៃទី២២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩

ប្រភេទឯកសារ៖

ឯកសារយុទ្ធសាស្ត្រ

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១