អង្គភាពចំណុះ

យោងតាមឧបសម្ព័ន្ធ
– អនុក្រឹត្យលេខ ៣១៦ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ ស្តីពី​ការរៀបចំ​និង​ការ​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​នៃ​ក្រសួង​មុខងារសាធារណៈ។

ទាញយករចនាសម្ព័ន្ធ | Download PDF Chart Last updated : ថ្ងៃទី២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣