ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានកម្មវិធីកែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ

អត្ថបទសង្ខេប៖

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានកម្មវិធីកែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ។

កាលបរិច្ឆេទ៖

លេខ០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ ដល់ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤

ប្រភេទឯកសារ៖

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានកម្មវិធីកែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១