គណៈកម្មការរៀបចំកាប្រឡងប្រជែង សូមជូនរបៀបពិនិត្យឈ្មោះ និងទាញយកសលាកបត្រ ប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសគ្រូអនុវិទ្យាល័យ ក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

👉 ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទង៖ ០១០ ៤១៦ ៥៧៣, ០១០ ៤៧៣ ៩២២, ០៦១ ២៦៨ ៩៩៩, ០៩៨ ៥៥២ ៥៧៧ ឬ ចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ (link)៖ https://lms.era.gov.kh/qrlink/3H

👉 សូមបញ្ជាក់៖ កាលបរិច្ឆេទចុះឈ្មោះប្រឡងប្រជែង៖ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ភៈ រហូតដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤

ព័ត៌មានទាក់ទង

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១