អាទិភាពគន្លឹះទាំង ៥ ចំណុច៖


១. កំណែទម្រង់វិស័យអប់រំ ២. ការពង្រឹងវិស័យសុខាភិបាល ៣. កំណែទម្រង់វិស័យមុខងារសាធារណៈ ៤. ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀន ៥. កំណែទម្រង់លើប្រព័ន្ធច្បាប់ ប្រព័ន្ធតុលាការ

ព័ត៌មានទាក់ទង

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១