គណៈកម្មការរៀបចំការប្រឡងប្រជែង សូមជូនដំណឹងដល់បេក្ខជនដែលមានរាយនាមនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចលេខ ២០៦/២៤ មស.សសរ ចុះថ្ងៃទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ ស្តីពីការទទួលស្គាល់បេក្ខជនសម្រាប់ប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀន ឯកទេសអប់រំកាយ និងកីឡា ឆ្នាំ២០២៣ ឱ្យចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា


គណៈកម្មការរៀបចំការប្រឡងប្រជែង សូមជូនដំណឹងដល់បេក្ខជនដែលមានរាយនាមនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចលេខ ២០៦/២៤ មស.សសរ ចុះថ្ងៃទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ ស្តីពីការទទួលស្គាល់បេក្ខជនសម្រាប់ប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀន ឯកទេសអប់រំកាយ និងកីឡា ឆ្នាំ២០២៣ ឱ្យចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា។


សេចក្តីសម្រេចលេខ ២០៦/២៤ មស.សសរ ចុះថ្ងៃទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ នឹងផ្សព្វផ្សាយនៅពេលបន្តិចទៀតនេះ។

ព័ត៌មានទាក់ទង

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១