កំណែទម្រង់មិនងាយស្រួលទេ… កំណែទម្រង់ត្រូវមានការដាច់ខាត ប្តេជ្ញា…​ហ៊ានអារកាត់ ហ៊ានវះកាត់ និងហ៊ានអនុវត្តគោលនយោបាយដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញ

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១