មានការវាយប្រហារ ដំឡើងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ទៅជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី

ប៉ុន្មានថ្ងៃនេះ មានការវាយប្រហារ ដំឡើងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ទៅជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ថាដោយសារអ្នកនេះអ្នកនោះ ទោះបីជា ហ៊ុន ម៉ានី អ្នកកាន់ អ្នកណាក៏ដោយ ដែលកាន់ការងារនេះក៏ត្រូវដំឡើដែរ ដោយសារអី? ដោយសារក្រសួងនេះ ដើរតួនាទីជាសេនាធិការ នៅក្នុងការអនុវត្តកែទម្រង់មុខងារសាធារណៈ ដែលគ្របទៅលើ ជួយទៅលើការកំណែទម្រង់នេះ ដែលពាក់ព័ន្ធទៅដល់គ្រប់ក្រសួង ស្ថាប័ន ទាំងអស់ ហើយបើសេនាធិការទំងន់ទាប ហើយទៅបា្រប់គេធ្វើការយ៉ាងមិច ឱ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើរធ្វើការខ្លួនឯងឬយ៉ាងមិច គឺតម្រូវការក្រសួង ស្ថាប័ន។

ព័ត៌មានទាក់ទង

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១