របាយការណ៍​ វឌ្ឍន​ភាព​ការ​ងារ​រយៈ​ពេល​ពីរ​ឆ្នាំ​កន្លះ​ និង​ទិស​ដៅ​ការ​ងារ​ឆ្នាំ​២០១៦

អត្ថបទសង្ខេប៖

របាយការណ៍​វឌ្ឍន​ភាព​ការ​ងារ​រយៈ​ពេល​ពីរ​ឆ្នាំ​កន្លះ​(កញ្ញា ២០១៣​ -​​​ មីនា ២០១៦) និង​ទិស​ដៅ​ការ​ងារ​ឆ្នាំ​២០១៦។

កាលបរិច្ឆេទៈ៖

ថ្ងៃទី០៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦

ប្រភេទឯកសារ៖

របាយការណ៍

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១