ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ នឹងអនុវត្តចក្ខុវិស័យនាយករដ្ឋមន្ត្រី លើការជ្រើសរើសមន្ត្រីផ្ដោតលើសមត្ថភាព

ព័ត៌មានទាក់ទង

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១