របាយ​ការណ៍​បូក​សរុប​ការ​ងារ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០១៥ និង​ទិស​ដៅ​ឆ្នាំ២០១៦ របស់​ក្រសួង​មុខ​ងារ​សាធារណៈ

អត្ថបទសង្ខេប៖

របាយ​ការណ៍​បូក​សរុប​ការ​ងារ​ប្រចាំឆ្នាំ​២០១៥ និង​ទិស​ដៅ​ឆ្នាំ២០១៦
របស់​ក្រសួង​មុខ​ងារ​សាធារណៈ។

កាលបរិច្ឆេទ៖

ថ្ងៃទី០៤ ខែ​មករា ឆ្នាំ២០១៦

ប្រភេទឯកសារ៖

របាយការណ៍

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១