របាយការណ៍អំពីស្ថានភាពប្រជាសាស្ត្រនិងសង្គមសេដ្ឋកិច្ចរបស់ជនជាតិនៅកម្ពុជា

អត្ថបទសង្ខេប៖

របាយការណ៍អំពីស្ថានភាពប្រជាសាស្ត្រ និងសង្គមសេដ្ឋកិច្ចរបស់ជនជាតិនៅកម្ពុជា

កាលបរិច្ឆេទ៖

ថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា​ ឆ្នាំ២០២១

ប្រភេទឯកសារ៖

ឯកសារសិក្សាស្រាវជ្រាវ

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១