ទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ ការពិភាក្សាក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរដ្ឋាភិបាលពិភពលោក (World Government Summit)


ទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ ការពិភាក្សាក្នុង កិច្ចប្រជុំកំពូលរដ្ឋាភិបាលពិភពលោក (World Government Summit) ដែលប្រារព្ធឡើង នៅទីក្រុងឌូបៃ ប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួម មានរយៈពេល៣ថ្ងៃ នៅថ្ងៃទី១០ ដល់ថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩។
url link:
World Government Summit 2019 Live Hub
http://live.worldgovernmentsummit.org/