គណៈកម្មាធិការជាតិជំរុញការអនុវត្តវិធានការគន្លឹះ ក្នុងការកែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល នីតិកាលទី៧នៃរដ្ឋសភា (គ.វ.រ.)

អត្ថបទសង្ខេប៖

ផែនការសកម្មភាព ២០២៤ – ២០២៨ ដើម្បីអនុវិធានការគន្លឹះក្នុងការកែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី៧នៃរដ្ឋសភា៕

កាលបរិច្ឆេទ៖

ឆ្នាំ២០២៤

ប្រភេទឯកសារ៖

ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ លេខាធិការដ្ឋាននៃ គ.វ.រ.

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១