សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីវឌ្ឍនភាពនៃការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀន ឯកទេសអប់រំកាយ និងកីឡា


សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីវឌ្ឍនភាពនៃការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀន ឯកទេសអប់រំកាយ និងកីឡា។

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១