យុទ្ធ​​សាស្រ្ត​​ចតុ​កោណ​ដំ​ណាក់​​កាល​​ទី៣ របស់​​រាជ​​រដ្ឋា​​ភិ​​បាល​​នី​​តិ​​កាល​​ទី​៥ នៃ​​រដ្ឋ​​សភា

អត្ថបទសង្ខេប៖

យុទ្ធ​​សាស្រ្ត​​ចតុ​កោណ​ដំ​ណាក់​​កាល​​ទី៣ របស់​​រាជ​​រដ្ឋា​​ភិ​​បាល​​នី​​តិ​​កាល​​ទី​៥
នៃ​​រដ្ឋ​​សភា។

កាលបរិច្ឆេទ៖

ថ្ងៃទី២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៣

ប្រភេទឯកសារ៖

របាយការណ៍

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១