គោល​នយោ​បាយ ស្តីពី​ការ​គ្រប់​គ្រង និង​ការ​អភិវឌ្ឍ​ធន​ធាន​មនុស្ស​ នៅ​រដ្ឋ​បាល​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ

អត្ថបទសង្ខេប៖

គោល​នយោ​បាយ ស្តីពី​ការ​គ្រប់​គ្រង និង​ការ​អភិវឌ្ឍ​ធន​ធាន​មនុស្ស​ នៅ​រដ្ឋ​បាល​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ ។

កាលបរិច្ឆេទ៖

ថ្ងៃទី១៨ ខែមេសា​ ឆ្នាំ២០១៤

ប្រភេទឯកសារ៖

គោលនយោបាយ

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១