សេចក្តីថ្លែងការណ៍អាស៊ានស្ដីពីការជំរុញអភិបាលកិច្ចល្អ និងការពន្លឿនភាពរឹងមាំរបស់ មុខងារសាធារណៈក្នុងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល

 
កាលបរិច្ឆេទៈ 
ថ្ងៃទី២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩
ប្រភេទឯកសារៈ 
អាស៊ាន
អត្ថបទសង្ខេបៈ
សេចក្តីថ្លែងការណ៍អាស៊ានស្ដីពីការជំរុញអភិបាលកិច្ចល្អ និងការពន្លឿនភាពរឹងមាំរបស់ មុខងារសាធារណៈក្នុងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១