សេចក្តីប្រកាសរួមភូត្រាចាយ៉ា (Putrajaya) ស្តីពីចំណុចអាទិភាពអាស៊ាន ក្រោយឆ្នាំ ២០១៥ឆ្ពោះទៅកាន់មុខងារសាធារណៈអាស៊ានដែលយកប្រជាជនជាស្នូល

 
កាលបរិច្ឆេទៈ 
ថ្ងៃទី១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥
ប្រភេទឯកសារៈ 
អាស៊ាន
អត្ថបទសង្ខេបៈ
សេចក្តីប្រកាសរួមភូត្រាចាយ៉ា ស្តីពីចំណុចអាទិភាពអាស៊ានក្រោយឆ្នាំ២០១៥ ឆ្ពោះទៅកាន់មុខងារសាធារណៈអាស៊ានដែលយកប្រជាជនជាស្នូល

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១