សមិទ្ធផលសំខាន់ៗ ក្នុងវិស័យមុខងារសាធារណៈ (១៩៩៨-២០១៨) ក្រោយការអនុវត្តគោលនយោបាយ ឈ្នះ ឈ្នះ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល

អត្ថបទសង្ខេប៖

សមិទ្ធផលសំខាន់ៗ ក្នុងវិស័យមុខងារសាធារណៈ (១៩៩៨-២០១៨) ក្រោយការអនុវត្តគោលនយោបាយ ឈ្នះ ឈ្នះ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល។

កាលបរិច្ឆេទ៖

ថ្ងៃទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨

ប្រភេទឯកសារ៖

ឯកសារយុទ្ធសាស្ត្រ

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១