យុទ្ធសាស្រ្តចតុកោណដំណាក់កាលទី៤ ក្នុងអាណត្តិទី៦ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

អត្ថបទសង្ខេប៖

យុទ្ធសាស្រ្តចតុកោណដំណាក់កាលទី៤ ក្នុងអាណត្តិទី៦ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។

កាលបរិច្ឆេទ៖

ថ្ងៃទី២៧ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ២០១៨

ប្រភេទឯកសារ៖

ឯកសារយុទ្ធសាស្ត្រ

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១