របាយការណ៍​វឌ្ឍនភាពប្រចាំឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីការអនុវត្តកម្មវិធីជាតិកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ

អត្ថបទសង្ខេប៖

របាយការណ៍​វឌ្ឍនភាពប្រចាំឆ្នាំ២០១៧ស្តីពីការអនុវត្តកម្មវិធីជាតិកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ។

កាលបរិច្ឆេទ៖

ថ្ងៃទី២៧ ខែមីនា​ ឆ្នាំ២០១៨

ប្រភេទឯកសារ៖

របាយការណ៍

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១