របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពប្រចាំឆ្នាំ២០១៦ ស្តីពីការអនុវត្តកម្មវិធីជាតិកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ ២០១៥-២០១៨

អត្ថបទសង្ខេប៖

របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពប្រចាំឆ្នាំ២០១៦
ស្តីពីការអនុវត្តកម្មវិធីជាតិកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ ២០១៥-២០១៨។

កាលបរិច្ឆេទៈ៖

ថ្ងៃទី៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦

ប្រភេទឯកសារ៖

របាយការណ៍

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១