អត្ថបទសង្ខេប៖


គោលនយោបាយ ស្តីពីការអភិវឌ្ឍន៍វិស័យទូរគមនាគមន៍-បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 5 MB