អត្ថបទសង្ខេប៖


លិខិត​ ស្តីពី​នីតិ​វិធី​ក្នុង​ការ​បំពេញ​បែប​បទ​មួយចំនួន​លើ​ការ​ដំទ្បើង​ថ្នាក់​ជូន​មន្រ្តី​រាជ​ការ​ស៊ីវិល​

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០០៧


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 4​​ MB