ច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់និងចាត់ចែងលើទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ

អត្ថបទសង្ខេប៖


ច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់និងចាត់ចែងលើទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ ។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១៤ ​ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File: Download

File Size: 9 MB

  ចំនួនអ្នកទស្សនា: 294 Views