ព័ត៌មានថ្មីៗ

 • ព័ត៌មានឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី

 • សេចក្តីជូនដំណឹង

  បណ្ណាល័យវីដេអូ

  ព័ត៌មានស្ថិតិមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល

  ការបោះពុម្ភផ្សាយ

  កម្មវិធីទូរស័ព្ទព័ត៌មានសេវាសាធារណៈ

  កម្មវិធីទូរស័ព្ទព័ត៌មានមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល

  © រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១