មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សំខាន់ៗ របស់នាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង៖

ឈ្មោះមុខងារ
លោក សួន រស្មីប្រធាននាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង