មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សំខាន់ៗ របស់នាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង៖

ឈ្មោះមុខងារ
ឯកឧត្ដម សួន រស្មីទីប្រឹក្សា និងជាប្រធាននាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង