មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សំខាន់ៗ​ របស់អគ្គាធិការដ្ឋាន៖

ឈ្មោះមុខងារ
ឯកឧត្ដម ហែម មគ្គផលអគ្គាធិការ នៃអគ្គាធិការដ្ឋាន