រចនាសម្ព័ន្ធអគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយមុខងារសាធារណៈ៖


Click here to see a larger version…

មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សំខាន់ៗ របស់អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយមុខងារសាធារណៈ៖

ឈ្មោះមុខងារ
ឯកឧត្តម ឈុន សុជាតិអគ្គនាយក
លោកជំទាវ នាង លីណាអគ្គលេខាធិការរង
ឯកឧត្តមបណ្ឌិត​ សយ រាសីអគ្គនាយករង
ឯកឧត្តម ស៊ូម សារឿនទីប្រឹក្សា និងជាអគ្គនាយករង
ឯកឧត្តម ប្រាក់ ម៉ូវអគ្គនាយករង
ឯកឧត្តម តាន់ បេងលាងអគ្គនាយករង
លោក ស៊ឹម​ សំណាងអគ្គនាយករង
លោក ម៉ម ភឿកអគ្គនាយករង
លោក សៀត វិចិត្រប្រធាននាយកដ្ឋានសេវាសាធារណៈ
លោក លន គឹមហេងប្រធាននាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស និងស្ថាប័ន
លោក ងួន សុកិត្យាប្រធាននាយកដ្ឋានគោលនយោបាយលាភការ និងសមិទ្ធកម្ម
លោក សុខ សំណាងប្រធាននាយកដ្ឋានសម្របសម្រួលការកែទម្រង់អន្តរវិស័យ
លោក ប្រាក់ ប្រានីដ្ឋាប្រធាននាយកដ្ឋានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ