ដីកា ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារកែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈអភិបាល នៃគណៈខេត្តកំពង់ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

កាលបរិច្ឆេទៈ 
ថ្ងៃទី០៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦
ប្រភេទឯកសារៈ 
ដីកា
អត្ថបទសង្ខេបៈ
ដីកា ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារកែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈអភិបាល នៃគណៈខេត្តកំពង់ខេត្តកំពង់ស្ពឺ