អត្ថបទសង្ខេប៖


ច្បាប់ ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០១៧

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 21 MB