កម្ម​វិធី​ជាតិ​កំណែ​ទម្រង់​រដ្ឋ​​បាល​សាធារណៈ​ ២០១៥​-​២០១៨

កាលបរិច្ឆេទៈ 
ថ្ងៃទី០៩ ខែ​មករា ឆ្នាំ២០១៥
ប្រភេទឯកសារៈ 
ព័ត៌មានសេវាសាធារណៈ
អត្ថបទសង្ខេបៈ
កម្មវិធីជាតិ កំណែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ ២០១៥-២០១៨។