អត្ថបទសង្ខេប៖


លិខិតលេខ៣០៤៦ មស.ត្ររ ចុះថ្ងៃទី២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ របស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ស្តីពីការផ្តល់យោបល់លើសំណើសុំរក្សាប្រាក់បៀវត្ស អតីតភាពការងារសម្រាប់ការឡើងថ្នាក់និងទទួលសោធននិវត្តន៍ នៅអង្គភាពដើមរបស់មន្រ្តីរាជការដែលជាមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាបម្រើការងារឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 1 KB