សេច​​ក្ដី​ស​ម្រេច​ ស្ដីពី​ការប​ង្កើត​ក្រុម​ការ​ងារ​កែ​ទម្រង់រ​ដ្ឋ​បាល​សា​ធារ​ណៈរបស់រ​ដ្ឋបា​​លខេត្តកំ​ពត​

កាលបរិច្ឆេទៈ 
ថ្ងៃទី២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦
ប្រភេទឯកសារៈ 
ដីកា
អត្ថបទសង្ខេបៈ
សេច​​ក្ដី​ស​ម្រេច​ ស្ដីពី​ការប​ង្កើត​ក្រុម​ការ​ងារ​កែ​ទម្រង់រ​ដ្ឋ​បាល​សា​ធារ​ណៈរបស់រ​ដ្ឋបា​​លខេត្តកំ​ពត​