អត្ថបទសង្ខេប៖


សេ​ចក្ដី​សម្រេច​​ ស្ដីពី​ការ​បង្កើ​តគណៈ​កម្មការ​ត្រៀម​រៀប​ចំការ​នានា​សម្រាប់​ការ​ផ្ទេរ​​សិទ្ធិ និង​ទទូល​ខុស​ត្រូវពី​រដ្ឋ​បាល​រាជធានី​ខេត្ត​ក្រុងស្រុក​ខណ្ឌ​បច្ចប្បន្ន​នៅ​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ និងគណៈ​អភិ​បាល​អាណ​ត្តិ​ទី​​១

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០០៩


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 172 KB