អត្ថបទសង្ខេប៖


សេ​ចក្ដី​សម្រេច​​ ស្ដីពី​ការ​បង្កើត​ក្រុម​គោល​នយោ​​បាយនៃ​គណៈ​កម្មាធិ​ការ​ជាតិ​ដឹក​នាំ​ការ​ងារ​កំណែ​ទម្រង់​​វិជ្ឈការ និងវិ​​សហម​​ជ្ឈការ

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០០៨


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 642 KB