អត្ថបទសង្ខេប៖


ច្បប់​ ស្ដីពី​របប​ហិ​រញ្ញ​វត្ថុ​ និង​កា​រ​គ្រប់​គ្រង​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​របស់​រដ្ឋ​បាល​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ​

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១១


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 782 KB