អត្ថបទសង្ខេប៖


សេច​ក្តី​​សម្រេច​ ស្តី​ពី​បេក្ខ​ជន​ដែល​ត្រូវ​បំពេញ​បន្ថែម​សំណុំ​ឯក​សារ​ដើម្បី​ទទួល​បាន​សិទ្ធិ​ចូល​រួម​ប្រទ្បង ត្រួត​ពិនិត្យ​សមត្ថ​ភាព​ចូល​រៀន​វគ្គវិក្រឹត្យការមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់​ និង​មន្រ្តី​មធ្យម​នៅ​សាលា​ភូមិន្ទ​រដ្ឋបាល ឆ្នាំសិក្សា ២០១៦

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 6​ MB