អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្តីសម្រេច​ ស្តី​ពី​ការ​កែ​សម្រួល​ប្រាក់​ឧបត្ថម្ភ​គោល​នយោ​បាយ​ធានា​រ៉ាប់​រង់​សង្គម​សំរាប់​មន្រ្តី​រាជការ​ស៊ី​វិល​

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៥


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 322​ KB