អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការអន្តរក្រសួង ដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តសារាចរណែនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលេខ ០៦ សរណន ចុះថ្ងៃទី០៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៨ ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០០៩


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 381 KB