អត្ថបទសង្ខេប៖


ច្បាប់​ស្តី​ពី​ការ​រៀបចំ​ និង​ការ​ប្រព្រឹត្តទៅ​នៃ​គណៈ​រដ្ឋ​​មន្រ្តី

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៩៤


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 194 KB