អត្ថបទសង្ខេប៖


ច្បាប់​ស្តី​ពី​ការ​បង្កើត​ទី​ស្តី​ការ​គណៈ​រដ្ឋមន្ត្រី​

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៩៦


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 132 KB