អត្ថបទសង្ខេប៖


ច្បាប់​ស្តី​ពី​ការ​បង្កើត​ក្រសួង​បរិស្ថាន​

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៩៦


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 131 KB