អត្ថបទសង្ខេប៖


ច្បាប់​ ស្តីពី​ វិសោធនកម្ម នៃ​ច្បាប់​ស្តីពី​ការ​គ្រប់​គ្រង​ រោងចក្រ​ និង​សិប្បកម្ម​ដែល​ប្រកាសឲ្យ​ប្រើ​ដោយ​ព្រះរាជ​ក្រម​លេខ​​ នស/រកម​០៦០៦/០១៨

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៦


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 1 MB