អនុក្រឹត្យ ស្ដីពីប្រតិទិនឈប់សម្រាកការងារ របស់មន្រ្តីរាជការ និយោជិត កម្មករ ប្រចាំឆ្នាំ ២០២១

អត្ថបទសង្ខេប៖


អនុក្រឹត្យ ស្ដីពីប្រតិទិនឈប់សម្រាកការងារ របស់មន្រ្តីរាជការ និយោជិត កម្មករ ប្រចាំឆ្នាំ ២០២១។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៦ ​ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File: Download

File Size: 739 KB

  ចំនួនអ្នកទស្សនា: 2342 Views