លិខិតរបស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ សូមគោរពផ្ញើជូន សម្តេច ឯកឧត្តម លោកជំទាវ ជាថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួង ស្ថាប័ន និងរដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត ស្តីពីការជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល និងការអនុវត្តកម្មសិក្សា សម្រាប់ផែនការក្របខណ្ឌឆ្នាំ២០២០

អត្ថបទសង្ខេប៖


លិខិតរបស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ សូមគោរពផ្ញើជូន សម្តេច ឯកឧត្តម លោកជំទាវ ជាថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួង ស្ថាប័ន និងរដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត ស្តីពីការជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល និងការអនុវត្តកម្មសិក្សា សម្រាប់ផែនការក្របខណ្ឌឆ្នាំ២០២០ ។


កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២១ ​ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០

ទាញយកឯកសារ៖ Download 213 KB 🔙

  ចំនួនអ្នកទស្សនា: 1369 Views